St. Louis Aqarium set to open Christmas day

Live recording for VOD.

St. Louis Aqarium set to open Christmas day