Pritzker, Stratton tour Illinois ahead of inauguration

=

Pritzker, Stratton tour Illinois ahead of inauguration