KFVS12.com does the Harlem Shake

KFVS12.com does the Harlem Shake