2 crashes snarl traffic on I-57

2 crashes snarl traffic on I-57