Sikeston testing Tornado siren on Mar. 6

Sikeston testing Tornado siren on Mar. 6