Illinois veterans on a trip to Washington D.C.

Illinois veterans on a trip to Washington D.C.