Sikeston, MO student scores perfect 36 on ACT

Sikeston, MO student scores perfect 36 on ACT