Teacher writes quotes on desks to motivate students after winter break

Teacher writes quotes on desks to motivate students after winter break