Lifelong Chicago Cubs fan, veteran hoping to see a World Series win

Lifelong Chicago Cubs fan, veteran hoping to see a World Series win