Sikeston group takes donations to Louisiana

Sikeston group takes donations to Louisiana