Jackson, MO man says son part of crew working in Antartica

Jackson, MO man says son part of crew working in Antartica