Wedding, family photos taken on railroad tracks

Wedding, family photos taken on railroad tracks