Sikeston rodeo set to kick off soon

Sikeston rodeo set to kick off soon