New homes, furniture contain hazardous materials

New homes, furniture contain hazardous materials